Kungörelse Bygglov Centrum 1:20, med flera

Nybyggnad av bullerskyddsskärmar och rivning av befintliga skärmar.

Till samhällsbyggnadskontoret Alingsås har inkommit
ansökan om bygglov för uppförande och rivning av bullerskyddsskärmar
inom fastigheter Centrum 1:20, med flera,
utmed järnvägsspåret genom Alingsås stad. Sökanden är
Trafikverket.

Ansökan innebär vissa avvikelser från gällande detaljplan.

Följande avvikelser har noterats:
• Kulörval
• Materialbeklädnad
• Skärmhöjd

Handlingarna finns utställda under tiden
15 februari - 8 mars 2018 på

Samhällsbyggnadskontoret, entréplan
Sveagatan 12, Alingsås

Drop in möten kommer att hållas
torsdag 22 februari 2018
kl 10.30 – 12.30 och 16:00 – 18:00

Plats: Sveagatan 12

De som anser sig berörda kan framföra synpunkter
skriftligen senast den 8 mars 2018 till följande adresser:

Postadress:
Samhällsbyggnadskontoret
441 81 ALINGSÅS

eller e-post: bullerskarm [at] alingsas [dot] se