Kemikalier i varor

Kemikalier finns i varor av olika anledningar. De används vid tillverkning av material, ett exempel är plast. Eller för att ge material och varor särskilda funktioner eller egenskaper.

En del ämnen är farliga och kan påverka människors hälsa och miljön negativt. Några exempel på farliga kemikalier i varor:

  • Mjukgörande ftalater i plastleksaker och andra plastprodukter
  • Flamskyddsmedel i elektronik och textilier för att de ska vara mindre brandfarliga
  • Fluorerade ämnen i textilier för att de ska vara vatten- och smutsavvisande
  • Kadmium och bly i smycken och knappar
  • Krom i skor och andra skinnvaror
  • Antibakteriella ämnen i sportkläder och skor för att motverka dålig lukt

Kemiska ämnen i varor kan under vissa omständigheter frigöras från varan. Det kan ske under tillverkningen, när den används, rengörs eller när den blir till avfall.

Man kan inte se på en vara om den innehåller farliga kemikalier och varor behöver inte heller märkas om de innehåller något farligt. Som konsument har man rätt att få information om varan innehåller farliga ämnen. Genom att fråga bidrar du till att företagen måste ta sitt ansvar för varorna de säljer. Om en vara innehåller en kemikalie som finns med på den så kallade "kandidatförteckningen" har du dessutom rätt att få veta detta inom 45 dagar. För att underlätta för dig att be affären om den information du har rätt att få om varan du köpt har skånes kommuner i samarbete med länstyrelsen tagit fram en folder som du kan använda.

Regler och ansvar

Det är företagen som tillverkar, importerar och säljer varor som är ansvariga för att de inte skadar människors hälsa eller miljön. Därför måste de arbeta medvetet med kemikaliefrågor. Företagen måste ha kontroll på om varorna innehåller farliga ämnen, ställa krav på leverantörer och kanske göra egna stickprovskontroller. De ska också kunna informera om varorna innehåller ämnen på kandidatförteckningen. Myndigheternas roll är att kontrollera att företagen tar sitt ansvar.

Företag som tillverkar, importerar och säljer varor berörs av bestämmelserna i den europeiska kemikalieförordningen Reach. Varor som omfattas av kemikalieförordningen är till exempel smycken, möbler, skor, kläder och textilier.

Det finns en lista över kemiska ämnen som kan ge allvarliga effekter för människors hälsa eller miljön. Listan kallas Kandidatförteckningen (artikel 59 i Reach) och nya ämnen kommer  upp på listan allt eftersom  riskämnen upptäcks eller utreds.

Utöver den grundläggande kemikalielagstiftningen finns ett antal olika EU-direktiv som berör kemikalier i vissa varugrupper. Direktiven har ofta kommit till för att skydda människors hälsa från direkt exponering, eller för att skydda miljön och hantera avfallet. Det här gör att kemikaliekrav som gäller för en och samma vara kan återfinnas i ett antal olika regelverk. Exempel är EU:s Produktsäkerhetsdirektiv och Leksaksdirektivet.

Rapex varna för farliga varor och produkter

Rapex är ett informations och varningssystem som länder inom EU använder för att informera varandra om produkter med allvarliga risker som har återkallats. Varje vecka kommer en rapport från EU med de senaste varningarna. Länk till Rapex hittar du längre ner på sidan. Observera att sidan är på engelska. På Rapex kan du bland annat välja att söka efter produkter som återkallats i Sverige eller produkter inom en viss kategori t.ex. leksaker. Konsumentverket är Sveriges kontaktpunkt för Rapex. Detta innebär att de har som uppgift att samla in information om produkter med allvarliga risker som finns på marknaden och senan förmedla den vidare till Rapex. 

Tillhörande information