Vi vill få bort kemikalier i förskolan

<p>För att våra barn ska få bästa möjliga uppväxtmiljö så har kommunen granskat hur barn i förskolor exponeras för kemikalier.</p>

Granskningen är ett led i kommunens långsiktiga arbete för att minska risken för att barn utsätts för hormonstörande eller giftiga kemikalier. Under våren inventerades därför i en detaljerad studie Älvdansens och Magra förskolor. Under sommaren fortsatte det förebyggande arbetet genom att ett par studenter från Alströmergymnasiet som feriearbete besökte samtliga resterande 30 kommunala förskolor för att informera förskolepersonal om de oftast enkla åtgärder man kan göra för att minska risken för onödig exponering. Allt arbete som gjorts under året leder förhoppningsvis till en större medvetenhet och kunskap om den komplexa kemikaliefrågan.

– Många av föremålen som vi använder i vår vardag kan innehålla skadliga kemikalier, och det känns därför viktigt att titta närmare på förskolemiljön och till exempel de leksaker som barnen använder, berättar kommunens miljöstrateg Fredrik Bergman.

Ser överlag bra ut

Studien har visat att det i stort ser bra ut på de båda förskolorna, men att det ändå finns saker att förbättra i barnens miljö. Bland annat så har det vid granskningen hittats en del mjuka plastleksaker som kan innehålla skadliga kemikalier.

– Undersökningen stämmer överens med liknande studier som gjorts i förskolemiljö. Överlag ser det bra ut och det finns ingen anledning till oro. Flera av de problem som finns kan förskolorna enkelt göra något åt genom att ändra på en del rutiner och inköp av vissa förbrukningsvaror, konstaterar Fredrik Bergman.

– Det här arbetet har lett till att många anställda i kommunen fått ökad kunskap om frågan och det känns bra. Det har varit ett stort intresse och ett gott samarbetsklimat mellan alla inblandade.

Handlingsplan och råd till föräldrar har tagits fram

Miljöfrågorna är ständigt aktuella i Alingsås kommun, som med utgångspunkt i ”Vision 2019” satsar på hållbarhet och livskvalitet i hela kommunen. 

– Vi ligger relativt långt fram när det gäller vårt miljöarbete. Det är ännu så länge inte så många kommuner som gjort en sådan här studie.

En handlingsplan med förslag på åtgärder för förskolorna har under arbetet tagits fram och förhoppningsvis kan den vara till nytta i fortsättningen. Ett enkelt dokument med information om projektet och förslag på enkla åtgärder att göra i hemmet har också tagits fram och skickades ut till alla föräldrar med barn i de kommunala förskolorna i december 2014.