Cisterner

Oavsett om du har en mindre villatank för olja eller en större cistern för bensin på din gård eller verksamhet är det du som ägare av en cistern som är ansvarig för att den inte påverkar miljön till exempel på grund av läckage. Det innebär bland annat att cisternen ska besiktigas regelbundet. Vilken typ av cistern du har påverkar hur ofta din cistern behöver besiktigas.

Naturvårdsverket har tagit fram föreskrifter för cisterner. Det är du som har en cistern som har ansvaret för att föreskrifterna följs.

Anmälan av cistern

Du som är ägare till en cistern eller vill installera en cistern ska anmäla detta till miljöskyddskontoret senast sex veckor innan du installerar en cistern eller börjar hantera en brandfarlig vara.

Informationsplikten gäller:

  • som rymmer mer än 1 m3 i eller ovan mark
  • som rymmer mer 250 i eller ovan mark inom vattenskyddsområde

För cistern inom vattenskyddsområde gäller särskilda regler utifrån det berörda vattenskyddsområdets föreskrifter. Vi oklarheter går det bra att kontakta miljöskyddskontoret.

Kontroller

Alla cisterner måste kontrolleras regelbundet så att de inte läcker. Hur ofta du behöver göra kontrollerna varierar bland annat med hänsyn till hur lätt cisternen rostar. Det är du som äger cisternen som ansvarar för att kontrollerna görs.

Kontrollerna ska utföras med rätt intervall enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2017:5) om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor. Se länk längre ner. Kontrollrapporten ska skickas till kommunen.

Skrotning av cistern

När en cistern och tillhörande rörledningar tas ur bruk ska tömmas och rengöras. Om du tar en cistern ur bruk ska du meddela detta till miljöskyddskontoret.

 

Tillhörande information