Foto: Boris Berglund.

Hasselmusen trivs bäst i Bjärke

Under hösten har det gjorts en inventering över hasselmusens utbredning i Alingsås kommun. – Kunskapen har ökat och vi har fått en klarare bild om hasselmusen runt om i kommunen, säger kommunekolog Jenny Leonardsson.

Hasselmusen är fridlyst i Sverige och dess utbredning minskar på grund av människans ensida skogsbruk samt exploatering av byggnader och vägar. Nu visar hasselmusexperten Boris Berglunds inventering att hasselmusen är relativt sällsynt i Alingsås kommun, där den dessutom har minskat sin utbredning de senaste åren.

I området vid Ingared och Västra Bodarna har hasselmusen minskat de senaste åren. Sedan senaste inventeringen 2012 har exploateringen i området varit stor, och det visade sig nu också när antalet hasselmusbon var betydligt färre.

Den norra kommundelen är för närvarande det område där hasselmusen förekommer mest frekvent. Runt Magra och Långared är miljön tacksam för det sällsynta däggdjuret som i störst utsträckning trivs i slyiga och snåriga områden. Det finns också ett samband mellan hasselmusen och de värdefulla lövskogsmiljöerna som finns i Alingsås kommun. då hasselmusen är en av de arter som kräver lövskog för sin överlevnad. 

Stor utmaning

Att bevara och gynna hasselmusens utbredning i kommunen innebär en stor utmaning. 

- Eftersom kommunen inte äger mark i den utsträckning som behövs för att skapa livsmiljöer och vandringsvägar i tillräcklig omfattning behöver vi istället jobba med att informera markägare om förekomsten av hasselmöss och vad de kan göra för att gynna arten. Vi har också ett ansvar att ta hänsyn till hasselmusen vid fortsatt exploatering, säger Jenny Leonardsson.

Inventeringen av hasselmöss i Alingsås kommun genomfördes under september 2018, som ett Lokalt Naturvårdsprojekt (s.k. LONA-projekt) och har delfinansierats av länsstyrelsen i Västra Götaland.

Tips till markägare och naturvårdare

Tips till markägare som har hasselmus på sina marker, och naturvårdare som vill gynna hasselmusen:

• Röj eller gallra när hasselmusen sover under november – mars.

• Röj halva området ett år och nästa halva ett annat år för att ge hasselmusen chans att flytta sig.

• Undvik att köra med tunga maskiner på otjälad mark, eftersom hasselmusen övervintrar i marken.

• Toppbeskär lövträdsplantor och spara enar, nyponbuskar, björnbärssnår och hallonbuskar.

• Undvik att röja bort vegetation i skogsbryn och längs stengärden, dessa fungerar som vandringsvägar för hasselmusen.

Mer information

Jenny Leonardsson, kommunekolog, 0322 - 61 60 61.