Adressättning & lägenhetsregister

Vi på GIS-enheten på samhällsbyggnadskontoret ansvarar för adressättning och lägenhetsregister. Vi kan hjälpa dig att få en korrekt adress.

Adressflödet i samhället

Aktuella och korrekta adresser med koppling till geografin är grundläggande för en rad verksamheter i olika delar av samhället. Adresserna knyter samman personer, företag och verksamheter med platsen.

Exempel på verksamheter där adresserna är centrala är:

  • Räddningstjänsten och polisen
  • post och distribution
  • folkbokföringen
  • transportplanering
  • navigering och kommunal ärendehantering.

Aktuella och korrekta adresser ger stor samhällsnytta

Inom EU är tillgången till lägesanknutna gatuadresser prioriterad och i EG-direktivet är detta en av de data-teman som ligger högst upp på dagordningen. Heltäckande och tillförlitlig adressinformation som gäller alla bostäder, företag, verksamheter och fritidsbebyggelse sparar liv, tid och pengar. Den skyddar också egendom, skonar miljön och bidrar till näringslivets tjänsteutveckling. Att kommunerna medverkar i adressättningsarbetet är grunden för samhällets tillgång till aktuella och otvetydiga adresser. 

Belägenhetsadresser

Kommunen fastställer belägenhetsadresser. Det innebär bland annat att samtliga fastigheter skall ha unika belägenhetsadresser. En belägenhetsadress skall finnas för varje entré till bostadshus, fritidshus, samlingslokaler och på de byggnader där det finns verksamhet i någon form. Belägenhetsadressen är en unik och enhetlig adress till nytta för den enskilde, räddningstjänsten, polisen, posten, kommunen (skola/barnomsorg, renhållning, hemtjänst m.m.), taxi, tidningsutdelning och varutransporter.

GIS-enheten arbetar med att adressätta alla fastigheter, bostäder och verksamheter inom vår kommun. 

Namngivning

Ibland är det nödvändigt att först besluta om ny namngivning av gata, väg eller plats, innan adressättning kan ske. I dessa fall tar adressättningen betydligt längre tid, då namngivning görs genom ett samrådsförfarande med påföljande politiska beslut.

Kommunal namngivning omfattar namn på:
- gator, vägar, gc-vägar, torg, p-platser och parker
- kvarter
- kommundelar
- byggnader och anläggningar (t ex skolor och idrottsplatser)

GIS-enheten presenterar förslag till namngivning och ändringar i befintlig namnsättning och byggnadsnämnden fastställer namngivningen,

Lägenhetsregistret

Sedan 1 september 2010 ansvarar kommunen för ajourhållning av uppgifterna till lägenhetsregistret. Alingsås fastighetsägare ska lämna uppgifter till lägenhetsregistret. Det innebär att du som äger ett hus med två eller flera lägenheter ska rapportera nybyggda, förändrade och borttagna bostadslägenheter till kommunen. Det gör du genom att sända in uppgifterna på blanketten ”Ajourhållning av lägenhetsregistret” till kommunen. Har du frågor om adressättning av fastigheter vänder du dig till GIS-enheten på kommunen. E-post gis [at] alingsas [dot] se

Följande uppgifter ska lämnas in:

 • lägenhetsnummer
 • bostadsarea
 • antal rum
 • kökstyp
 • lägenhetskategori

Fastighetsägarna har numrerat sina lägenheter efter en nationell standard. Bor du i lägenhet ska din fastighetsägare ha informerat dig om vilket nummer din lägenhet har. Lägenheternas nummer (fyrsiffrigt nummer) ska också finnas anslagna väl synligt i fastigheten.

Tillhörande information