Farliga ämnen i varor

Konsumenter har rätt att få information om vissa farliga ämnen finns i varor eller om varorna är biocidbehandlade. Miljöskyddskontoret kommer under våren att kontrollera att reglerna för biocidbehandlade varor och varor som innehåller särskilt farliga ämnen följs. Tillsynen är en del av ett nationellt tillsynsarbete som Kemikalieinspektionen samordnar.

Alingsås kommun deltar i detta nationella tillsynsarbete tillsammans med ungefär 70 andra kommuner. Inspektörer från kommuner i hela landet kommer att kontrollera innehållet av farliga ämnen i varor, märkning och innehåll av biocidbehandlade varor samt de reglerar som gäller för information om varor i butiker runt om i kommunen.

Det finns ett generellt informationskrav om särskilt farliga ämnen i alla sorters varor. Den som levererar en vara som innehåller ett sådant ämne ska ge information till mottagarna och konsumenter ha rätt att få information på begäran. De ämnen som leverantören är skyldig att informera om finns på en särskild lista med nästan 200 särskilt farliga ämnen, EU:s kandidatförteckning. Ämnen på kandidatförteckningen är ämnen som kan medföra allvarliga effekter på människors hälsa och miljö. Ämnen på kandidatförteckningen kan tilll exempel skada arvsmassa eller vara cancerframkallande. Mer information om kandidatförteckningen hittar ni här

Ett informationskrav finns också för behandlade varor. Leverantören av en behandlad vara ska på en konsuments begäran tillhandahålla uppgifter om biocidbehandlingen.

Information till konsumenter
Som konsument har du rätt att inom 45 dagar får svar från butiken om varan som de säljer innehåller mer än 0,1 % av ämnen som finns med på kandidatförteckningen. Det går inte att se på en vara om den innehåller farliga ämnen och varor behöver inte märkas om de innehåller något farligt. Informationen ska lämnas kostnadsfritt men butiken får själv välja på vilket sätt de vill lämna informationen till sina kunder. 

Mer information finns hos Kemikalieinspektionen samt i PDF-filerna längre ner på den här sidan.