Miljömål

Det övergripande målet för miljöarbetet är att vi till nästa generation ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Det innebär att påverkan på miljön ska ha reducerats till nivåer som är långsiktigt hållbara.

Den 24 november 2010 beslutade kommunfullmäktige om nya miljömål för Alingsås kommun. Alingsås miljömål 2011-2019, med detaljerade mål för 2011-2013. Alingsås miljömål ingår i de övergripande målen för samhällets utveckling. De utgör en politisk programförklaring för hela kommunens organisation oberoende av nämndorganisation.

Miljömålen är grupperade i tre huvudområden: Rik natur, Friskt vatten och Det goda samhället. Dessa områden rymmer målsättningar inom 14 miljökvalitetsområden. För två av de nationella miljökvalitetsmålen; Hav i balans och Storslagen Fjällmiljö, har inga lokala mål tagits fram eftersom dessa områden inte berör Alingsås direkt.

För varje huvudområde finns övergripande mål för 2011-2019 framtagna. De övergripande målen anger inriktningen på lång sikt och är tänkta att fungera som inriktningsmål under hela perioden 2011-2019. Dessutom har detaljerade mål för den närmaste treårsperioden tagits fram. Tanken är att nya detaljerade mål tas fram löpande för treårsperioder. Syftet är att genom detaljerade mål kunna rikta in miljömålsarbetet på särskilt angelägna frågor.

De nya miljömålen ska, liksom de gamla, följas upp årligen i kommunens miljö- och folkhälsoredovisning. Uppföljning av kommunens miljömål har gjorts årligen sedan 1999. Dessa miljöredovisningar återfinns i vänstermenyn.