Miljöbokslut

Alingsås kommuns första miljöbokslut - Miljöbokslut 2015 - antogs av kommunfullmäktige den 28 september 2016. Syftet med miljöbokslutet är att vara ett komplement till kommunens årsredovisning och ett beslutsunderlag när prioriteringar ska göras i budgetarbetet.

Ambitionen är att miljöbokslutet ska spegla den miljöpåverkan som kommunens och de kommunala bolagens verksamhet ger upphov till. Förhoppningsvis kan miljöbokslutet både leda till att synliggöra områden där insatser behöver göras, och till att göra kostnadseffektiva satsningar och prioriteringar bland kommunens verksamheter.

Den nyckeltal som finns med har valts ut för att i första hand spegla sådant som kommunen själv har rådighet och påverkansmöjlighet över. Miljöbokslutet gör därmed inte anspråk på att vara heltäckande och spegla allt i hela Alingsåssamhället. Inom miljö-, klimat- och energiområdet finns det ofta också en eftersläpning med att få fram statistik och därför är data för några av nyckeltalen från 2014. Detta bör man vara medveten om när man läser miljöbokslutet. Tolkning av data och trender bör alltså ske med viss reservation. Dels speglas nödvändigtvis inte utvecklingen i samhället i stort och dels visar alltså några nyckeltal hur det såg ut för flera år sedan. 

Miljöbokslutet ska vara ett levande dokument. Om data till ett visst nyckeltal visar sig vara svår att få fram eller om datakvaliteten inte bedöms vara tillförlitlig eller relevant så bör det aktuella nyckeltalet tas bort. På samma sätt föreslås nyckeltal som mäter saker som idag inte finns med vid behov kunna tas med. En utvärdering av om rätt nyckeltal finns med bör därför årligen göras.