Frågor och svar, bygglov

Blanketter och handlingar

Var hittar jag ansökningsblanketter?

Du hittar alla ansökningsblanketter här i vänstermenyn.
Tänk på att först kontrollera vilken blankett som behövs i just ditt ärende. Du kan läsa mer om det i vänstermenyn under rubriken, "Bygglov, tillstånd och fastighetsfrågor".

Är min ansökan eller anmälan komplett?

Om du är osäker på om du fått med alla handlingar och all information som behövs för din ansökan eller anmälan så kan du läsa nedan i "Bilaga checklista till ansökan om bygglov".

Vart ska jag skicka kompletteringar?

Om vi begärt att du ska komplettera ditt ärende med en eller flera handlingar så vill vi helst att du skickar dem till oss med e-post och bifoga separata filer. Om du inte har den möjligheten så kan du sända med vanlig post eller lämna in handlingarna i brevkast i entrén på Sveagatan 12.

Om du vill skicka handlingar med e-post gör du det till adressen samhallsbyggnad [at] alingsas [dot] se

Vill du skicka in handlingarna med vanlig post ska du skicka dem till:

Alingsås kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Sveagatan 12
44181 Alingsås
OBS!  Ange alltid vilket ärende det gäller, med fastighetsbeteckning och ärendenummer.

Hur ska ritningar jag skickar med se ut?

Ritningar ska alltid vara fackmässiga. Du måste alltid sätta ut mått på de ritningar du skickar in. Ritningen ska också vara skalenlig. Se exempel i länk nedan, "exempelritningar".

Vad är en situationsplan?

En situationsplan är en karta över det område där du ska bygga något eller göra en åtgärd av något slag. Situationsplaner i bygglovsärenden grundar sig ofta på en fullständig eller en förenklad nybyggnadskarta, eller på ett kartutdrag för enkla byggärenden. På den situationsplan du ska skicka med i en ansökan om bygglov ska den aktuella byggnaden eller tillbyggnaden vara inritad och måttsatt.
Dessa kartor kan beställas hos Samhällsbyggnadskontoret, GIS-enheten. Kostnad för kartan/kartorna regleras av gällande PBL-taxa. Om du är osäker på vilka krav som ställs på situationsplanen för just ditt ärende så kan du alltid ta kontakt med GIS-enheten innan. Se länk nedan, "GIS-enheten".

Ditt ärende

Hur går det med mitt ärende?

För att få status på ditt ärende kan du kontakta Samhällsbyggnadskontoret på samhallsbyggnad [at] alingsas [dot] se
OBS!  Ange alltid vilket ärende det gäller, med fastighetsbeteckning och ärendenummer.

Vad kostar mitt ärende?

Vad just ditt ärende kostar kan vara svårt att svara på, eftersom det beror på hur stor yta åtgärden eller vilken omfattning ditt ärende har. Se taxa nedan i länk, "PBL-taxa 2018".

Hur lång tid tar det innan jag får beslut?

En anmälan går i regel ganska snabbt att handlägga, medan ett bygglov kan ta upp till 10, i vissa fall 20, veckor. Oftast tar det dock mindre än tio veckor innan du får ditt beslut. Du ska normalt få ett beslut om bygglov inom tio veckor från att vi fått in en komplett ansökan från dig. Om din ansökan inte är komplett när den kommer in till oss kommer vi att begära komplettering. De tio veckorna räknas sedan från den dag då du lämnat in kompletteringen. I vissa fall får handläggningstiden för ett beslut om bygglov förlängas med ytterligare tio veckor, så att handläggningstiden kan bli totalt 20 veckor.

Vad är en kontrollansvarig och behövs det i mitt ärende?

I många bygglovsärenden måste du ange en kontrollansvarig. En kontrollansvarig (ofta förkortat KA) arbetar på uppdrag av byggherren med att upprätta en kontrollplan för bygget. En kontrollansvarig måste enligt plan- och bygglagen vara certifierad, och ska också ha kunskap, erfarenhet och lämplighet för sitt uppdrag. Se länk nedan till Boverkets webbplats där kan du söka kontrollansvariga och andra sakkunniga inom Västra Götalands län. För enkla åtgärder behövs oftast ingen kontrollansvarig.

Grannar, grannehörande och godkännande

Varför har jag fått ett brev med beslut om bygglov - jag har inte sökt?

Om du som granne kan påverkas av ett beslut om bygglov så informerar kommunen alltid dig om beslutet. Du kommer därför att få en kopia på beslutet eller protokollet hem i brevlådan för kännedom.

Varför har jag fått ett grannehörande?

När du får ett brev om sakägarutskick vill vi veta vad du tycker innan vi tar beslut om ett bygglov. Svara därför alltid med din åsikt om det sökta bygglovet, även om du inte har något emot det.

Kan jag som sökande utföra grannhörande på egen hand?

Om du ansöker om lov räcker det inte att grannen godkänner direkt på din ansökan. Vi kommer att skicka ut ett sakägarutskick per brev till din granne som denne ska svara på. Om du anmäler att du ska bygga en komplementbyggnad eller tillbyggnad räcker det däremot om din granne ger sitt medgivande genom att skriva under exempelvis situationsplanen eller liknande.

Tak, fasad och fönster

Får jag måla om huset utan att söka lov?

Ja du får måla om, men bara om det inte påverkar husets eller omgivningens karaktär väsentligt. Är du osäker på vad som påverkar karaktären på ett hus eller omgivningen väsentligt så kan du alltid höra av dig till bygglovenheten via Bygglovtelefonen 0322-61 61 19, mån-fre 9-11.

Under semesterveckorna 26 till och med 33 är bygglovtelefonen bemannad tisdag och torsdag kl. 9-11

Läs mer i kommunens kulturmiljöprogram i länk nedan, "Kulturmiljöprogram".

Jag vill sätta in ett nytt fönster - behöver jag lov för det?

Ja, om byggnaden ligger inom detaljplanerat område så behöver du söka lov för fasadändring för att sätta in nya fönster. Om byggnaden ligger utanför detaljplanerat område behöver du däremot inte söka lov eller anmäla fönsterbyte.
På vår sida om detaljplaner kan du läsa mer om vilka områden i Alingsås kommun som är detaljplanerade. Se länk nedan, "gällande detaljplaner" eller "Detaljplaner på karta".

Vad gäller för uterum?

Glasade uterum i anslutning till huvudbyggnad kräver bygglov. Utanför detaljplanerat område och utanför sammanhållen bebyggelse kan det vara bygglovsfritt. Fristående uterum, med eller utan glas kräver inte bygglov om de kan räknas som friggebodar eller Attefallshus. En anmälan för åtgärden ska dock inlämnas till samhällsbyggnadskontoret.

Vad innebär strandskydd?

Strandskydd gäller vid alla kuster, sjöar och vattendrag. Det skyddade området är 100, 200 eller 300 meter från strandkanten såväl på land som i vattnet. Strandskydd innebär förbud att bygga samt ändra byggnader inom fastigheten. Kommunen kan i vissa fall bevilja dispens från förbudet, om särskilda skäl föreligger.

Olovligt byggande och ovårdad tomt

Vad händer om jag bygger utan bygglov?

Det är olagligt att bygga nytt, bygga till, förändra marknivåer eller riva byggnader utan bygglov, marklov eller rivningslov. Byggnader och tomter ska också hållas i ett vårdat skick. Kommunen har tillsynsansvar att plan- och bygglagen följs.
Om någon utan startbesked börjar bygga, riva eller vidtar någon annan åtgärd som kräver tillstånd kan en straffavgift komma att tas ut.

Kan jag lämna bygglovansökan i efterhand?

När en ansökan om bygglov lämnas in i efterhand gör bygglovenheten en vanlig prövning av ärendet. Det tas även ut en sanktionsavgift i samband med beslutet om bygglov.

 

Ytterligare information

För ytterligare information läs mer här på hemsidan och på Boverkets sida, se relaterad länk nedan:

"Boverkets regler. Bygga nytt, om eller till."

Tillhörande information