Bygga i landsbygd

Allmänna råd om att bygga i landsbygd var ursprungligen en bilaga till kommunens översiktsplan som antogs 1990. Vissa revideringar har gjorts sedan dess och dessa råd har antagits av byggnadsnämnden 2001, nuvarande samhällsbyggnadsnämnd.

Råden som redovisas på dessa sidor finns också upptryckta i en skrift som kan beställas från samhällsbyggnadskontoret.
I varje kommun finns en översiktsplan som i stort anger hur kommunen ser på möjligheterna att bygga. Inom detaljplanelagda områden finns bestämmelser som styr placering och utformning av bebyggelse. Syftet med denna bilaga är i första hand att ge allmänna råd för val av byggplats och utformning av bebyggelse utanför detaljplanelagt område. Råden gäller såväl helårs- som fritidshus.

Översiktsplanen och fördjupningar av översiktsplanen ger vägledning om var det är mest lämpligt att bygga. I översiktsplanen framgår att bebyggelsetrycket är olika i olika delar av kommunen. I områden med stort bebyggelsetryck är det särskilt viktigt att hitta kompletterande lägen i anslutning till befintlig bebyggelse. Områden med särskilt starka natur- och kulturvårdsintressen finns redovisade i översiktsplanen. Inom dessa områden ställs särskilda krav på bebyggelsen. Därför kan det vara bra att titta efter i översiktsplanen innan du bestämmer dig för på vilken plats du ska söka förhandsbesked alternativt bygglov och för hur din ansökan ska se ut. Gällande översiktsplan finns tillgänglig på samhällsbyggnadskontoret, Sveagatan 12, och via länk nedan.

I kommun finns en samhällsbyggnadsnämnd, som har ansvaret för hur byggandet inom kommunen sker. Enligt plan- och bygglagen ska denna nämnd verka för en god byggnadskultur. Nämnden är också den myndighet som prövar om en byggnad får komma till eller ej.

Om du är tveksam till hur du ska gå tillväga med en ansökan, ta kontakt med samhällsbyggnadskontoret. Personalen står gärna till tjänst med råd och upplysningar. Om du tar kontakt med samhällsbyggnadskontoret tidigt får du veta vilka handlingar som skall ingå i din ansökan. Det är en fördel om utformningsprinciper kan diskuteras innan du bestämmer dig för hustyp m.m.

OBS! I bilagan "Att bygga i landsbygd" har sidan 10 reviderats och finns som separat bilaga.

Kontakt

 

Klicka på denna länk för att komma till kontaktuppgifter.

Tillhörande information