2 Driftstörningar
sv Swedish

Checklista – från start till slut av bygglovsprocessen

Här får du hjälp med en checklista som du kan använda när du söker bygglov.

Texten uppdaterad 2022-11-28

Checklista – handlingar för ansökan om bygglov

Se till att du checkat av detta innan du skickar in!

 • Ansökan om bygglov
 • Nybyggnadskarta i skala 1:500 eller 1:1000
 • Planritning i skala 1:100
 • Fasadritning i skala 1:100
 • Sektionsritning i skala 1:100
 • Marksektionsritning i skala 1:200
 • Anmälan av kontrollansvarig krävs (blankett)
 • Ytterligare handlingar, ytterligare handlingar kan behövas att tillkomma, men vi hör av oss i så fall.

Start och slutbesked

Startbesked

Även om du har fått ett godkänt bygglov så är det inte fritt fram att börja bygga. Först krävs ett startbesked som i vissa fall inte godkänns innan ett tekniskt samråd hålls. I det tekniska samrådet deltar handläggaren/inspektör, kontrollansvarig och byggherren (den sökande).

Handlingar som kan ingå:

 • Kontrollplan
 • Bevis om färdigställandeskydd
 • Konstruktionsritningar
 • Ventilationsritningar
 • Geoteknisk undersökning
 • Energiberäkning
 • VVS- ritningar
 • Situationsplan/yttre VA
 • Brandskydd

Tid

Från det att en komplett ansökan har kommit in har bygglovshandläggaren 10 veckor på sig att ge ett beslut om bygglov. Krävs kompletteringar kan det ta upp emot 10 veckor till. Maxtiden för beslut är alltså 20 veckor.

Pris

Det är inget fast pris på en ansökan om bygglov utan det beror på flera olika faktorer. Det kan vara exempelvis byggnadens storlek och ärendets omfattning.

Även om ansökan får avslag kommer du att debiteras, eftersom priset är beroende på hur mycket handläggning som utförts.

Slutbesked

När bygget står klart skickas ett slututlåtande samt handlingar till byggenheten som underlag till ett slutbesked. Bostaden får inte tas i bruk förrän ett slutbesked har utfärdats.

Kvalitet på ritningar

 • Fackmannamässigt utförda
 • Skalenliga och måttsatta
 • Ritade på olinjerat och orutat papper
 • Svartvita
 • Alla mått bör vara i meter, med två decimalers noggrannhet.
 • Plan-, fasad- och sektionsritningar stämmer överens med varandra.

Ansökan

För att göra en ansökan går du enklast in via vår e-tjänst och skapar
en ansökan digitalt med Bank ID.
Eller fyller i en ansökningsblankett som du skriver under och
lämnar/skickar in.

Vad betyder de olika ytuppgifterna?

 • BTA, Bruttoarea: Alla våningsplans totala area med ytterväggar medräknade. I tillbyggnad räknas endast nytillkommen area.
 • BYA, byggnadsarea: Den totala area som byggnaden tar på marken. Öppenarean ingår också i byggnadsarean.
 • BOA, Bostadsarea: Den area som är användbar som boende. Man mäter allt innanför ytterväggarna på våningsplanet.
 • OPA, Öppenarea: Arean under ett tak som är planerat som förvaring eller annan vistelse men delvis öppna väggar. Kan vara t ex carport, skärmtak eller balkong.
Nybyggnadskarta, exempel.

Nybyggnadskarta

Vid nybyggnationer krävs en nybyggnadskarta. Det är en karta tagen uppifrån som visar byggnadens exakta position på tomten/fastigheten, befintliga byggnader, fastighetsgräns och infartsväg. Det är viktigt att måttsättningen är korrekt utförd. Till skillnad från en enkel nybyggnadskarta, är väsentliga planbestämmelser och detaljerad information om fastigheten även med.

Kartan beställer du här:

Länk till nybyggnadskarta – beställ

Det som ska ingå i kartan:

 • Byggnadens placering
 • Byggnader som eventuellt ska rivas
 • Färdig golvhöjd för entréplan (FG).
 • Entrépil
 • Skallinjal
 • Mått från byggnadens närmaste hörn vinkelrätt från fastighetsgräns. Ett hörn ska ha mått från två vinklar.
Planritning, exempelritning.

Planritning

Planritningen visar alla våningsplan uppifrån. Den är till för att visa varje vånings planritning med måttsättning för att enkelt kunna räkna ut byggnadens area och att tillgänglighetskraven är uppfyllda.

Det som ska ingå på ritningen:

 • Rumsindelning med rummets funktion, möblering och area
 • Dörrar med öppningsmått
 • Trappor
 • Rumsbeteckning
 • Fast inredning
 • Tillgänglighetsmått i mindre utrymmen t ex badrum (1,3m i diameter), kök, sovrum
 • Sektionsmarkering
 • Entrépil
 • Skallinjal
 • Ritningshuvud
 • Takutsprång
 • Våningsplanets yttermått
Fasadritning, exempelritning.
Fasadritning, exempelritning.

Fasadritning

På fasadritningar visas berörda fasader i alla väderstreck rakt framifrån.

Det som ska ingå på ritningen:

 • Namnge fasaden efter väderstreck
 • Fasad och kulörbeskrivning
 • Befintliga marknivåer (streckad linje)
 • Nya marknivåer (heldragen linje)
 • Fönster och dörrars utformning
 • Skallinjal
 • Ritningshuvud
Sektionsritning, exempelritning.

Sektionsritning

Sektionsritningen är det vertikala snittet som visar hela byggnaden från bjälklag till tak. Här visas alla våningsplan, dess rumshöjder och taklutningen. Det är även här grundkonstruktionen visas och hur byggnaden ansluter sig till marken.

I planlösningens sektionsmarkering kan du se vart snittet är draget.

Det som ska ingå på ritningen:

 • Marklinje
 • Bjälklagets placering
 • Färdiga golvnivåer (FG) på entréplan
 • Nivåskillnader i golv
 • Rumshöjder
 • Tak och nockhöjd
 • Taklutning
 • Skallinjal
 • Ritningshuvud

Alla ritningar ska vara fackmannamässigt utförda.

Marksektionsritning, exempelritning.
Marksektionsritning, exempelritning.

Marksektionsritning

Marksektionsritningen visar de befintliga och de nya planerade marknivåerna från tomtgräns till tomtgräns (TG).

Det som ska ingå på ritningen:

 • Planerad markförändring t ex, schaktning, utfyllningar, slänter, murar.

Anmälan av kontrollansvarig

En kontrollansvarig (KA) ser till att lagstiftningen följs genom att ta fram en kontrollplan som är ett dokument med kontrollpunkter över byggnationen. KA är även med och hjälper dig som byggherre vid det tekniska samrådet, arbetsplatsbesöket och fram tills dess att byggnationen är klar och ett slutbesked ska utfärdas.

KA måste ha en självständig ställning, vilket innebär att det inte får vara en släkting eller någon som arbetar på samma företag. Du hittar certifierade KA på Boverkets hemsida.

Sammanfattning

Tänk på att ansökan ska innehålla de uppgifter, ritningar och andra handlingar som bygglovsenheten behöver för att kunna handlägga ansökan och fatta beslut.

För att du ska kunna få ett beslut snabbt är det viktigt att handlingarna är kompletta, korrekta och tydliga.

Kontakta oss

Har du frågor? Du kan ringa oss på vår öppna telefontid på bygglovstelefonen. Du kan också boka tid för personligt möte, rådgivning via telefon eller mejla in en fråga.

E-tjänster och blanketter

Här hittar du e-tjänster, blanketter och checklista vad det gäller ansökan om bygglov och anmälan om kontrollansvarig.

Bygglovstelefonen

NULL

Bygglovstelefonen är öppen måndag, tisdag, onsdag och fredag kl. 9-11. Bemannad av bygglovshandläggare, allmän bygglovsrådgivning., Bygglovsenheten