Radon

Vad är radon och var finns det?

Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas, som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. När gasen i sin tur sönderfaller bildas så kallade radondöttrar, som är radioaktiva metallatomer.

Radium finns naturligt i berggrunden och grundvatten. Alla stenbaserade byggnadsmaterial som tegel, betong och lättbetong avger radon i små mängder. Blå lättbetong avger mer radongas än andra byggnadsmaterial. Radongasen som bildas kan ta sig upp till markytan och in i byggnader, vanligen genom otätheter i byggnaden eller genom dricksvattnet. Höga halter av radon i kommunalt dricksvatten är ovanligt. I en bergborrad brunn kan man däremot hitta höga radonhalter i vattnet. Från radonförande dricksvatten avges radon till inomhusluften.

I Alingsås kommun klassas stora delar som lågriskmark. Trots detta förekommer det radon i tillräckligt förhöjda koncentrationer för att problem kan uppstå.

Risker med radon

De radioaktiva radondöttrarna fastnar på damm som vi andas in och kommer på så sätt ner i luftvägar och lungor.Vid sönderfallet avger de strålning som kan skada cellerna i luftvägar och lungor. Radon är kortsiktigt ingen stor riskkälla för din hälsa, men bor du en längre tid i ett hus med höga radongashalter ökar risken för lungcancer. För dig som är rökare är risken särskilt stor, då radon och rökvanor har stora samverkanseffekter.  Statens strålskyddsinstitut uppskattar att omkring 500 (vilket motsvarar 15 %) lungcancerfall per år orsakas av radon i inomhusmiljön, av dessa är 90 procent tobaksrökare. 

Radonhalten mäts i enheten Becquerel per kubikmeter inomhusluft (Bq/m³). 1 Bq/m³ innebär att en atom sönderfaller per sekund i varje kubikmeter luft. Folkhälsomyndighetens riktvärde för radon i inomhusluft är 200 (Bq/m³) i bostäder och allmänna lokaler. Om halten överstiger detta riktvärde betraktas radon vara en olägenhet för människors hälsa. Om radonhalten sänks i alla hus som har över 200 Bq/m³ kan man på längre sikt undvika cirka 200 lungcancerfall varje år. 

Miljöskyddsnämnden roll i arbete för att bostäder ska klara riktvärdet

Miljöskyddsnämnden utövar tillsyn enligt miljöbalken. När det gäller radon innebär detta att Miljöskyddsnämnden ska bevaka situationen och förvissa sig om att riktvärdet på 200 Bq/m³ klaras i synnerhet för bostäder som hyrs ut samt i allmänna lokaler där människor vistas stadigvarande. I många fall innebär det ett krav på fastighetsägare om att utföra radonmätningar. Om halter över 200 Bq/m³ har uppmätts i bostäder som upplåts till andra eller för förskola/skola ska Miljöskyddsnämnden bevaka att åtgärder görs för att sänka radonhalten. Om åtgärder inte görs på frivillig väg kan det i vissa fall bli fråga om förelägganden. Miljöskyddsnämnden har också ett ansvar att informera fastighetsägare om sina skyldigheter och allmänheten om radonfrågan. 

Många ägare av flerfamiljshus i Alingsås kommun har inte låtit mäta radonhalten i sina fastigheter. Miljöskyddskontoret kommer därför att särskilt verka för att sådana mätningar kommer till stånd. 

Du kan läsa mer om vad radon är och vilka risker det innebär med förhöjda halter i inomhusluften och i dricksvatten på Strålsäkerhetsmyndighetens, Boverkets och Folkhälsomyndighetens webbplatser.

Tillhörande information