Avfallshantering

Kommunens avfallshantering omfattar hämtning och omhändertagande av hushållsavfall, drift av återvinningscentraler och miljöstationer samt slam- och latrintömning. I huvudsak drivs verksamheten i egen regi.

Hämtning av hushållsavfall är schemalagd. Stora möjligheter till val av servicenivåer finns. Avfallet skall vara sorterat som matavfall och övrigt avfall innan det hämtas.

Mottagning av hushållsavfall sker på Bälinge avfallsanläggning, där matavfall omlastas för att gå till rötning och gasutvinning i Borås på Sobacken (Borås Energi och miljö AB). Det brännbara hushållsavfallet samlas upp i containrar och omlastas för vidare transport till förbränning och energiutvinning i Linköping (Tekniska Verken AB, Linköping).

Återvinningscentraler, för mottagning av grovavfall från hushållen, finns vid Bälinge avfallsanläggning och i Sollebrunn. Farligt avfall tas om hand vid fyra miljöstationer.

Avfallsverksamheten är avgiftsfinansierad och uppfyller högt ställda krav på krets­loppsanpassning.

Vad du kan förvänta dig av oss

  • Vi omhändertar ditt avfall på bästa miljömässiga sätt och enligt gällande lagar och förordningar.
  • Vi hämtar ditt avfall enligt fastställt hämt­schema. Detta förutsätter att din lokalväg är framkomlig för våra fordon.
  • Vid utebliven sophämtning som beror på oss hämtar vi ditt avfall senast inom 24 timmar efter mottagen anmälan från dig, helgfri måndag – fredag.
  • Vid ändring av hämtschema meddelar vi dig senast en månad innan det nya schemat träder i kraft.

Vad vi förväntar oss av dig

  • Du sorterar ditt hushållsavfall i matavfall och brännbart avfall och lägger avfallet i rätt kärl.
  • Du ställer ut dina avfallskärl på rätt dag och plats senast klockan 07.00. Låt sopkärlet stå tills tömning skett.
  • Tidningar och förpackningar av papper, hårdplast, metall och glas, sorteras och transporteras till närmaste återvinningsstation.
  • Farligt avfall, färg, olja, kemikalier, glödlampor, lysrör och batterier, sorteras och transporteras till en miljöstation.