Foto ängsyta Mariedal
Ängsyta anläggs på den täckta deponin i Mariedal.

Äng anläggs på vacker utsiktsplats i Mariedal

På den täckta deponin i Mariedal pågår ett projekt som har som målsättning att skapa goda förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv och tätortsnära rekreation.

Projektet finansieras till hälften med stöd från Länsstyrelsen genom Lokala naturvårdssatsningen.

Äng anläggs för att öka den biologiska mångfalden

Ett av projektets syften är att öka den biologiska mångfalden på Mariedal och i Alingsås kommun. Därför anlägger vi nu en ängsyta där både blommor och bin ska trivas. För att skapa bättre förutsättningar för en ängsflora har vi lagt ut ett lager med sand innan vi sått in ängsfröer. Sanden är både näringsfattig och dräneras snabbt på vatten. En bonus är dessutom att många solitärbin gärna bygger sitt bo i den öppna sanden. Läs mer om vildbin i pdf nedan.

Uppe på den täckta deponin får inte buskar och träd växa eftersom deras rötter riskerar att förstöra tätskiktet. Istället breder en stor öppen yta med högvuxet gräs ut sig. Högvuxna gräsytor domineras av olika gräsarter som effektivt konkurrerar ut de flesta blommande örter. 

De blommande örterna gynnas istället av den torra och näringsfattiga ängen där de är en viktig källa till mat för många pollinerande insekter, såsom bin och humlor.  I Sverige finns det 300 arter av vilda bin, utöver det tama honungsbiet som lever i bikupor. Många av de vilda bina är hotade och riskerar att dö ut. En viktig orsak till det är att andelen ängs- och betesmarker i Sverige har minskat kraftigt de senaste 50 åren, med det så har också en viktig livsmiljö för vild- och solitärbin försvunnit.

Tätortsnära rekreation

Ett annat syfte med projektet är att ge fler möjligheter till tätortsnära rekreation. Från toppen av kullen på Mariedal har man en fantastisk utsikt som vi vill ge fler möjlighet att upptäcka. Därför har vi börjat anlägga en gångväg som ska leda fram till en utsiktsplats framöver, den kommer vi att göra klar under 2019.

Kontakt

Agneta Wendesten, stadsträdgårdsmästare Alingsås kommun, tel: 0322-61 60 00 vx.