Alingsåsvy

Översiktlig planering

Om översiktplanering

Översiktsplanen är ett strategiskt politiskt dokument som på ett översiktligt sätt redovisar hur bebyggelsen ska utvecklas och hur mark- och vattenområden ska användas i hela kommunen. Alla kommuner ska enligt Plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan. Översiktsplanen är rådgivande för efterföljande beslut som rör mark- och vattenanvändning och har stor betydelse för kommunens utveckling.

Översiktsplanen tas fram i en demokratisk process, där alla kommuninvånare, organisationer och företag i kommunen ska ges tillfälle att ta del av och komma med synpunkter på planförslaget. Detta sker i ett första skede under samrådet och därefter under utställning av planen. I Alingsås kommun är det samhällsbyggnadskontoret som ansvarar för översiktsplanearbetet och samhällsbyggnadsnämnden som är huvudman. Efter samråd och utställning antas översiktsplanen av kommunfullmäktige.

Gällande översiktsplanering

Den gällande kommuntäckande översiktsplanen i Alingsås är ÖP-95 som antogs 1998.

Till översiktsplanen hör följande fördjupningar och tematiska tillägg:

Fördjupning av översiktsplanen för Västra Bodarna (2014)

Vindbruk- Tematiskt tillägg till ÖP-95 (KF 2011).

FÖP Staden Alingsås (KF 2008).

Fördjupad översiktsplan för stadskärnan (2001)

Fördjupad översiktsplan för Hemsjö-Ingared (1998).

Fördjupad översiktsplan för Ödenäs (1995)

Fördjupad översiktsplan för Bjärkeorterna (1993)

Pågående arbete

Ny översiktsplan för Alingsås kommun (beräknat antagande sommaren 2017), förslag till översiktsplan ställs ut 7 februari- 5 april 2017.

ÖP 95 Antagen 1998

Översiktsplan för Alingsås kommun

(Dokumenten är från början inte digitala vilket ger en något sämre läsbarhet från bildskärm. Vi rekommenderar utskrift för att få bästa läsbarhet.