Brottsförebyggande arbete

Samverkan mellan kommun och polis

I augusti 2012 skrev kommunen på nytt under en överenskommelse med Polismyndigheten i Västra Götaland och polisområde Älvsborg kring samverkan i brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. I den finns utpekat fem prioriterade samverkansområden. Dessa är:

  1. Utveckla och fördjupa samarbetet kring det geografiska området Centrum
  2. Forma en gemensam struktur för samarbetet kring ungdomar med riskbeteende och ungdomar generellt
  3. Få ett tryggare och vackrare Alingsås.
  4. Skapa rutiner kring organiserad brottslighet och livsstilskriminella.
  5. Utveckla arbetet med våld i nära relationer.

Till överenskommelsen finns en åtagandeplan och den kommer att påverka vilka insatser som den lokala brottsförebyggande gruppen (BRÅ) kommer att prioritera under det kommande året/åren. BRÅ-gruppen är en spetsgrupp under kommunstyrelsens arbetsutskott. Exempel på insatser som kommer att ske under 2013 är att:

  • implementera en strukturerad metod för samarbetet mellan kommunen och polisen som kallas SSPF (Skola, Socialtjänst, polisen och fritidsverksamheten) för att i ett tidigt skede förebygga skolk, missbruk och annat riskbeteende bland ungdomar.
  • Initiera trygghetsvandringar både reella och virtuella.
  • Utbildningsinsatser inom ovannämnda samverkansområden.

Länkar:

Polisen

Frivården

Räddningstjänsten