Boka möte med bygglovshandläggare

Du kan boka möte med en bygglovshandläggare, något som underlättar kontakten med samhällsbyggnadskontoret.

Bygglov

Allmänna frågor om bygglov

Digital bokning bygglov

Boka mötestid hos bygglovhandläggare digitalt. Du kan boka tid här via kommunens hemsida hemifrån din dator eller mobiltelefon. Se länk nedan.

När du bokar finns det en ruta där vi vill att du beskriver ditt ärende och lämnar uppgifter om fastighetsbeteckning.

Bygglovtelefonen

0322-61 61 19 Mån-fre 9-11
Här kan du få råd om när det behövs bygglov, eller vad som gäller för just det du vill bygga. Ta kontakt i god tid innan du söker bygglov. Välkommen att ringa eller boka mötestid.

Innan du kontaktar oss, se gärna till att du har information om fastighetsbeteckning och adress tillhands.

Om du har ett pågående ärende

Om du redan sökt bygglov eller anmält en åtgärd och undrar något kan du kontakta din handläggare via mail eller telefon, se uppgifter i det brev du fått från oss eller sök oss via kommunens växel 0322-61 60 00. Ha gärna fastighetsbeteckning och diarienummer tillhands.

Kundmottagning

Kundmottagningen i entrén på Sveagatan är öppen på vardagar kl. 9-11 och kan hjälpa till att boka in besök eller lämna ut handlingar.

När du ska bygga

När du ska bygga, göra ändringar av byggnader m.m. gäller plan- och bygglagen, PBL. Av den framgår att du kan behöva tillstånd i form av bygglov, rivningslov, eller marklov för byggande, rivning, schaktning, fyllning, trädfällning och skogsplantering. Dessutom ska samhällsbyggnadsnämnden i allmänhet underrättas om byggnadsarbeten m.m. genom bygganmälan.

Om du vill bygga ett nytt hus utanför detaljplan eller om du är osäker på om du kommer att få bygglov för en viss åtgärd kan du söka förhandsbesked. Du behöver då inte utarbeta kostsamma bygglovhandlingar i onödan.

Vill du ha mer detaljerade uppgifter finns information i vänstermenyn. De båda skrifterna "Behöver jag bygglov" och "Information till dig som tänker bygga" kan du också beställa från samhällsbyggnadskontoret.

Ska du bygga utanför detaljplanelagt område finns råd att hämta i samhällsbyggnadsnämndens skrift "Att bygga i landsbygd". Den behandlar val av byggplats och utformning av bebyggelse.

Många bygglov beviljas av samhällsbyggnadskontoret på delegation. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar dock alltid i ärenden av principiellt viktig karaktär, förhandbesked och avslag.

E-tjänst
Tillhörande information