Boendestöd - pedagogiskt stöd i vardagen

Vad är boendestöd?

Boendestöd är en frivillig insats som är hjälp till självhjälp. Du får motiverande, rehabiliterande och pedagogiskt stöd i vardagen.

Boendestödet förutsätter att du är aktiv och medverkar i förändringsarbetet. Målet är att öka ditt oberoende och din självständighet.

Boendestödet hjälper dig med rutiner för att du så långt som möjligt ska kunna hantera din vardag. Det utgår från ditt hem, men du kan också få stöd utanför hemmet.

Stöd kan exempelvis ges i kontakt med myndigheter och personer i ditt nätverk. Du kanske behöver stöd och rutiner för att komma till daglig sysselsättning, arbete eller utbildning. Stödet kan också vara motivation och uppmuntran att komma igång med exempelvis städ, tvätt och matlagning.

Syftet med boendestödet kan vara

  • struktur i vardagen
  • stöd för att komma till aktiviteteter, sysselsättning, arbete och utbildning
  • stöd i kontakter med personligt och professionellt nätverk

Vem kan få boendestöd?

  • du som är under 65 år (insatsen ska inledas innan du fyller 65 år)
  • du bor i ett ordinärt boende
  • har en diagnos inom ramen för psykiatrisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
  • eller en diagnos inom utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd

Detta ingår inte i boendestöd

Hjälp och stöd med egenvård och mediciner är en del av hälso- och sjukvårdsinsatserna som ges genom hemtjänst och hemsjukvård.

Bestående hjälpinsatser som måste utföras av annan person än du ingår inte. Behöver du hjälp att städa, handla och annat som du inte deltar i själv, eller om du inte har förutsättningar att lära dig delta, så är det troligen hemtjänst du behöver.

Såhär söker du stöd

Kontakta vuxenstöd - se kontaktruta. Boendestöd beviljas enligt socialtjänstlagen (SoL). Socialsekreteraren utreder ditt behov av stöd och beslutar om du får boendestöd och hur mycket stöd du kan få. 

Om du inte beviljas boendestöd kan du överklaga. Mer information om att överklaga får du med beslutet.