Anmälan drivmedelshantering/ Fordonstvätt

Blankett för anmälan om drivmedelshantering/fordonstvätt

Vattnet efter en fordonstvätt innehåller olja, tungmetaller och andra miljöfarliga ämnen. Därför måste vattnet renas innan det går vidare till spillvattennätet. Du ska också välja så bra kemikalier som möjligt samt minska mängden som används. Detta är bra både för miljön och för plånboken.

Anmälningsplikt

Fordonstvätt är anmälningspliktigt om du tvättar:

 • fler än 5000 bilar per år
 • fler än 1000 andra fordon (t.ex. bussar, lastbilar, jordbruksmaskiner) per år

Anmälan av verksamheten ska göras till miljöskyddskontoret. En anmälan ska också göras om verksamheten ändras väsentligt. Anmälan ska ske skriftligt och i god tid, vanligen sex veckor innan verksamheten startar. Anmälningsplikt gäller även vid tvätt av tåg, flygplan eller lok. Kontakta miljöskyddskontoret om du vill veta mer.

Egenkontroll och skötsel

Det är viktigt att regelbundet planera och kontrollera sin verksamhet. Då har du möjlighet att upptäcka eventuella fel på till exempel utrustning och kan vidta åtgärder innan någon skada sker. För anmälningspliktiga verksamheter gäller även förordning om egenkontroll »

Krav på utsläpp

Miljöskyddsnämnden i Alingsås ställer krav på utsläpp av föroreningar från fordonstvättar. Kraven bygger på ett gemensamt ställningstagande som har tagits fram av Miljösamverkan i Västra Götaland.

Utsläppsmål

En viss mängd föroreningar får släppas ut per fordon.

Högsta mängd föroreningar för personbil:

 • Spillvattenmängd: ungefär 100 liter
 • Samlingsparameter (bly, krom, nickel): 10 mg
 • Kadmium: 0,25 mg
 • Zink: 50 mg
 • Oljeindex: 5 g

Högsta mängd föroreningar för lastbil:

 • Spillvattenmängd: ungefär 300 liter
 • Samlingsparameter (bly, krom, nickel): 30 mg
 • Kadmium: 0,75 mg
 • Zink: 150 mg
 • Oljeindex: 15 g

Kvoten BOD7/CODCr i spillvattnet ska vara > 0,3.

Stora anläggningar (se nedan) som byggs nya eller bygger om tvätt- och/eller reningsanläggningen har strängare krav, kontakta miljöskyddskontoret om vad som gäller.

Tidsplan

Det är storleken på din anläggning som avgör när utsläppsmålen ska vara nådda.

Indelning efter storlek:

 • Små anläggningar: tvättar mindre än 5 personbilar eller 1 lastbil per dygn
 • Mellanstora anläggningar: tvättar minst 5 personbilar eller 1 tyngre fordon per arbetsdag, vilket motsvarar ca 1250 personbilar eller 250 lastbilar/bussar per år
 • Stora anläggningar: tvättar minst 5000 personbilar eller 1000 andra fordon per år

Små anläggningar ska redan nu ha oljeavskiljare och kunna klara utsläppsmålen vid nybyggnad. Senast 2015 bör utsläppsmålen klaras även vid befintliga anläggningar.

Mellanstora anläggningar ska redan nu ha oljeavskiljare och kunna klara utsläppsmålen vid ny-, om- eller tillbyggnad. Senast 2011 ska utsläppsmålen klaras vid samtliga anläggningar.

På stora anläggningar ska utsläppsmålen klaras vid samtliga redan idag. För nya och ombyggda tvättar gäller de strängare utsläppsmålen.

Tvättmedel och avfettning

De medel som används ska vara så skonsamma som möjligt. Exempel på medel som får användas 

Oljeavskiljare

För rening av tvättvattnet behövs minst en oljeavskiljare utformad enligt svensk standard. Ibland krävs även en reningsanläggning för att klara utsläppsvärdena.

Tillhörande information
Blankett