Bidrag till anläggning

1. Bidrag för ungdomsföreningar
    med anläggningar

Bidrag ges för driftskostnader exklusive amorteringar och personalkostnader. Med driftskostnader menas el, bränsle, vatten, försäkring, hyra och reparation för driften.

Bidraget utbetalas med max 50 % av driftskostnaden.

  • 50 – 300 aktiviteter = 1 basbelopp
  • 301 – 500 aktiviteter = 2 basbelopp
  • 501 – 1000 aktiviteter = 3 basbelopp
  • 1001 < aktiviteter = 4 basbelopp

En anläggning som utnyttjas i hög grad av allmänheten beviljas ytterligare 1 basbelopp i bidrag, dock max 50 % av driftskostnaden enligt ovan.

Ansökan: Senast 1 april. För förening med mer än en anläggning skall aktiviteter redovisas per anläggning. Till ansökan bifogas ekonomisk redovisning.

Kostnaderna baseras på föregående år.
Utbetalning: juni.

2) Bidrag till annan anläggning

Bidrag kan utgå till anläggning som för allmänhet kan gagna samhällsnyttan och civilsamhället till exempel bryggor eller lokal som används till barn- och ungdomsverksamhet vid flera tillfällen under ett år.

  • Skötsel av bryggor på allmän badplats 5 000 kr
  • Samlingslokal < 50 aktiviteter = 10 000 kr
  • Samlingslokal < 101 aktiviteter = 15 000 kr
  • Samlingslokal < 151aktiviteter = 20 000 kr

Ansökan: Senast 1 april.
Utbetalning: juni.