Introduktionsprogrammen

Introduktionsprogrammen är riktade till dig som av någon anledning inte är behörig till ett nationellt gymnasieprogram. Här får du ett starkt personligt stöd och läser grundskolans ämnen i din egen takt. Du kan få praktik i kombination med dina studier. Målet är att du ska nå behörighet för gymnasiet genom att läsa in grundskoleämnen och höja ditt meritvärde (medelbetyg) så att du kommer in på just det gymnasieprogram du önskar.

 

Det här är Introduktionsprogrammen:

Saknar du behörighet till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning. Inget av programmen ger examen, utan ska leda vidare till ett nationellt program, annan utbildning eller arbete. Utbildningen är på heltid och innehållet bestäms i en individuellt utformad studieplan. Efter avslutad utbildning får du ett studiebevis.

 

Individuellt alternativ

Detta program är i första hand till för dig som saknar många betyg eller inte är motiverad för skolan. Målet är att hjälpa dig vidare inom introduktionsprogrammens
utbud, annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden. Utbildningen anpassas efter dina behov.

 

Programinriktat val

Programinriktat val syftar till att elever ska få en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program och ska så snart som möjligt kunna antas till det nationella programmet. Det nationella program som utbildningen är inriktad mot kan vara både ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program.

Hemkommunen ansvarar för att alla elever som är behöriga till programinriktat val erbjuds programmet. En elev är behörig som har; godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska samt minst tre andra ämnen eller svenska eller svenska som andraspråk, matematik eller engelska och minst fyra andra ämnen.

Programinriktat val kan utformas både för en enskild elev och för en grupp elever. Det innebär att utbildningen ska utformas i förväg och vara sökbar. Om den utformas för en enskild elev behöver den inte planeras i förväg. Riksrekrytering får beslutas av Skolverket enbart i de fall då utbildningen utformas för en grupp elever.

 

Språkintroduktion

Programmet är till för dig som nyligen kommit till Sverige. Större delen av tiden
läser du svenska som andra språk. Dessutom läser du matematik, engelska, idrott,
musik och bild (och kanske något annat). Utöver detta finns inslag av No och So
samt livskunskap. Du läser 1-3 år och utbildningen anpassas efter dina behov.

 

Yrkesintroduktion

Det här programmet har som mål att du skall få möjlighet att lättare etablera dig
på arbetsmarknaden eller gå vidare till ett yrkesprogram. Du kommer att läsa svenska/ svenska som andra språk, matematik, engelska och idrott. Då utbildningen är yrkesinriktad kommer du även att få lära dig mer om arbetslivet och varva dina studier med praktik.

 

Läs mer om introduktionsprogrammen på skolverkets hemsida.