Ledighetsansökan för gymnasieelev

Enligt skollagen har skolan rätt att bevilja kortare ledighet för elev som rör personliga angelägenheter. Längre ledighet kan beviljas om det finns synnerliga skäl. Semesterresor, besök hos släktingar och vänner etc betraktas normalt inte som synnerliga skäl och ska i första hand förläggas till de ordinarie loven.

Det är viktigt att poängtera att det inte är fråga om en rättighet för eleven att vara ledig. Vid ansökan om ledighet görs en samlad bedömning av den enskilde elevens situation. Bedömningen ligger sedan till grund för om ledighet beviljas eller ej. Det innebär att skolan kan säga nej till ansökt ledighet. Ledighet beviljas av klassföreståndare/mentor eller rektor. Rektor beslutar om vem som beviljar ledighet på respektive program. Ledigheter längre än 10 dagar beslutas alltid av rektor

Blankett