Inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg kan beviljas elev inom gymnasieskolan. Tillägget utgår till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år. Inackorderingstillägg ska sökas på nytt inför varje nytt läsår.

Inackorderingstillägget kan utgå om eleven på grund av lång eller besvärlig resväg måste inackordera sig på orten där elevens skola finns. Tillägget är ett bidrag till bostadskostnaden samt hemresor.

Flyttar eleven från Alingsås kommun eller byter skola måste detta meddelas Alstömergymnasiet för att inte bli återbetalningsskyldig.

Lång eller besvärlig skolväg

Utbildningsnämnden har beslutat att inackorderingstillägg får utgå till elev som har minst 50 km resväg till skolan eller då den sammanlagda restiden bir mer än 2,5 h/per dag. Med restid avses på morgonen, tiden från att eleven lämnar hemmet till skoldagaens början och på eftermiddagen, tiden från skoldagaens slut till dess att eleven kommer hem.

Med skoldagens början avses den ordinare skoldagens början och det samma gäller skoldagens slut. Om eleven ibland börjar senare och/eller slutar tidigare än ordinarie skoldag räknas inte detta. Ordinarie skoldag börjar 08.00 och slutar 16.00

OBS! Elev är inte berättigad till både inackorderingstillägg och skolkort mellan skolan och hemort. Elever som antagits genom andrahandsmottagning, så kallat frisök, har inte rätt till inackorderingstillägg.

Inackorderingstilläggets storlek

Utbildningsnämnden har 2011-05-24 beslutat att inackorderingstillägget från och med läsår 2013/2014 ska utgå med 1/30 av prisbelopp. Beloppet kommer att justeras efter prisbeloppet varje årsskifte. Beloppet för jan - maj 2020 är 1577 kronor.

Inackorderingstillägg betalas inte ut retroaktivt mer än max en månad.

E-tjänst