Ajourhållning av lägenhetsregister

Lägenhetsregistret ska skickas till kommunen senast 1 månad efter färdigställandet. Använd med fördel e-tjänsten till detta.

Flerbostadshus inklusive specialbostäder.

Färdigställt anses huset vara när lägenheterna är klara att tas i bruk. Om inflyttning skett i lägenheten redan innan alla byggnadsarbeten är klara ska huset anses färdigställt när inflyttningen sker.

Lägenhetsnummer

föreslås av fastighetsägaren och beslutas sedan av kommunen. Finns bara en bostadslägenhet på adressen ska inte lägenhetsnummer sättas. Lägenhetsnumret består av fyra siffror varav de två första anger våningsplan och de två sista bostadslägenhetens läge inom våningsplanet. Numreringen av våningsplan börjar med 10 på entréplanet och fortsätter uppåt med 11, 12 osv. Våningsplanen under entréplan numreras nedåt med 09, 08 osv. Numreringen inom ett våningsplan börjar, när man kommer till våningsplanet nerifrån, med 01 vid den bostadslägenhet som ligger till vänster om trappan och fortsätter medsols dvs. från vänster till höger. Lägenhetsnummer ska reserveras för lokaler och andra utrymmen på våningsplanet om dessa kan byggas om till bostadslägenheter.

Mer om hur man sätter lägenhetsnummer finns på Lantmäteriets hemsida.

För småhus och fritidshus

Färdigställt anses huset vara när bostäderna är klara
att tas i bruk. Om inflyttning skett i bostaden redan innan alla byggnadsarbeten är klara ska huset anses färdigställt när inflyttningen sker. Lägenhetsnummer föreslås av fastighetsägaren och beslutas sedan av kommunen. Finns bara en bostadslägenhet på adressen skall inte lägenhetsnummer sättas.

I de flesta småhus finns bara en bostad och dessa har därför inte lägenhetsnummer utan identifieras enbart genom adressen. För varje bostad i huset ska bostadsarean
(boarean) och adress anges.

Vid ombyggnad, rivning, ändrad användning m m inträffar det att bostäder utgår ur lägenhetsregistret. Dessa bostäder identifieras med befintligt lägenhetsnummer
eller adressen och anges i den nedre delen av blanketten.

Använd med fördel e-tjänsten till detta. Använd en blankett per adress. Om en blankett inte räcker använd flera blanketter som sammanfogas per adress.

E-tjänst
Tillhörande information
Blankett