VA-taxa 2020

TAXA för Alingsås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Antagen av kommunfullmäktige 2019-12-11, §236

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Alingsås Kommun, VA-avdelningen. Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Alingsås Kommun, Tekniska förvalt­ningen, VA-avdelningen.

Denna taxa träder i kraft 2020-01-01. De brukningsavgifter enligt §§ 14.1, 14.3 och 14.7 samt § 16, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande.

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och tolk­ning av denna taxa prövas av Mark-och Miljödomstolen jämlikt 53 § i lagen om allmänna vatten­tjänster.