Målbild

Översiktsplan för Alingsås kommun

Alingsås kommuns nu gällande översiktsplan antogs av Kommunfullmäktige den 31 oktober  2018, §182.

Översiktsplanen är ett strategiskt politiskt dokument som på ett översiktligt sätt visar hur man vill främja en långsiktigt god utveckling för mark- och vattenområden i hela kommunen.

Alla kommuner ska enligt Plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan. Översiktsplanen är rådgivande för efterföljande beslut som rör mark- och vattenanvändning och har stor betydelse för kommunens utveckling.

Översiktsplanen har ett digitalt format, där text kopplas till karta och relevanta kartlager.