Byggpakten i Alingsås

Syftet

Det råder idag en bostadsbrist i Alingsås kommun, framförallt på hyresrätter. 2015 bedömde 183 av landets 290 kommuner att det råder ett underskott på bostäder på marknaden. Byggpakten syftar till att öka byggandet av hyresrätter i Alingsås, det finns ett politiskt mål om 500 hyresrätter under mandatperioden 2015-2018.

Uppdraget

25 februari 2015 beslutade kommunfullmäktige (§ 17) att kommunstyrelsen får i uppdrag att bjuda in Alingsås bostadsmarknads aktörer till samtal. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utifrån samtal med bostadsmarknadens aktörer, sammanställa ett underlag som innefattar antal bostäder som kan tillskapas, tidsplan för dessa samt kommunala resurser och insatser som krävs för genomförande. Underlaget ska inarbetas i Tillväxtprogram 2016-2025.

Organisation

Arbetet med byggpakten samordnas av en arbetsgrupp bestående av kommunens strategiska samhällsplanerare Johanna Carlsson, kommunens exploateringschef Bengt Hellberg, Alingsåshems VD Ing-Marie Odegren och Susann Haggren som representerar Fastighetsägarna GFR. Arbetsgruppen rapporterar till ledningsgruppen som består av kommundirektören, näringslivschefen, samhällsutvecklingschefen, samhällsbyggnadschefen samt en privat fastighetsägare. 

Detta har gjorts hittills

Arbetsgruppen har hittills arrangerat tre byggpaktsträffar; den 17 april 2015, den 26 maj 2015 och den 27 november 2015. Läs mer om byggpaktsträffarna i bifogade dokumentationer nedan!

Första byggpaktsträffen

37 personer deltog på byggpaktens första träff som ägde rum på First Hotel Grand i Alingsås. Bland deltagarna fanns tjänstemän, politiker samt representanter från fastighetsbolag, byggföretag, kommunala bolag, Sparbanken Alingsås och Hyresgästföreningen. 

Dagen inleddes med korta presentationer från bostadsmarknadens olika aktörer för att deltagarna skulle få en gemensam verklighetsbild. Jonas Nygren, kommunstyrelsens ordförande (S) i Sundbybergs stad, avrundade dagens föreläsningar med att berätta om framgångsfaktorerna i Sundbybergs kraftiga tillväxt.

Två frågor diskuterades under eftermiddagen; vad är en bra hyresrätt generellt och i Alingsås? Vilka knäckfrågor behöver vi diskutera vidare för att nå ett ökat byggande av hyresrätter i kommunen?

Andra byggpaktsträffen 

36 personer deltog på byggpaktens andra träff som ägde rum på First Hotel Grand i Alingsås. Bland deltagarna fanns tjänstemän, politiker samt representanter från fastighetsbolag, byggföretag, kommunala bolag, Sparbanksstiftelsen i Alingsås och Hyresgästföreningen.

Kommunalråd Joakim Järrebring (S) inledde dagen tillsammans med oppositionsråd Daniel Filipsson (M). Tillsammans ställer de sig bakom arbetet med byggpakten och är eniga i att bostadsfrågan är en mycket viktig fråga att jobba gemensamt kring. Förmiddagen fortsatte med inspirationsföreläsningar från Next Step Group som berättade om utvecklingen av Nya Hovås samt Bengt Ekdahl från Pelátis Consulting som berättade om en undersökning av ungas boendepreferenser som gjorts på uppdrag av Alingsåshem. Åsa Henninge från NAI Svefa avrundade presentationerna med att berätta om produktionskostnader
och förutsättningar för nybyggnation i Alingsås. 

Eftermiddagen ägnades åt att försöka hitta lösningar på de knäckfrågor som kom upp den 17 april. Sex olika knäckfrågor diskuterades:

  • Plan- och byggprocessen
  • Flyttkedjor och social hållbarhet i bostadsplaneringen
  • Dialog och långsiktigt samarbete
  • Markfrågor och p-norm
  • Kortsiktiga lösningar och finansiering
  • Specialare: Geografisk övning - var är det attraktivt att bygga?

Tredje byggpaktsträffen

49 personer deltog på byggpaktens tredje träff som ägde rum på Estrad i Alingsås. Bland deltagarna fanns tjänstemän, politiker samt representanter från fastighetsbolag, byggföretag, kommunala bolag, Sparbanken Alingsås och Hyresgästföreningen. 

Tidigare träffar har handlat om vilka utmaningar vi ser och vilka potentiella lösningar vi ser för respektive utmaning. Denna tredje träff handlade om att bli mer konkreta; VAD ska vi bygga? VAR ska vi bygga? Och HUR ska det gå till? Förmiddagen inleddes med presentationer kring en påbörjad efterfrågeanalys som genomförts i Alingsås under hösten 2015. Deltagarna fick också en presentation om Karios Futures flyttstudie som visade varför de flesta väljer att flytta. Därefter presenterades det nyligen antagna Tillväxtprogrammet för kommunen samt den övergripande markinventering som påbörjades den andra byggpaktsträffen. Deltagarna fick också en uppdatering på läget i Stadsskogen, som är kommunens primära utbyggnadsområde. Förmiddagen avrundades med en diskussion kring HUR detta ska gå till? Deltagarna fick tycka till kring ett förslag på organisation för Byggpakten.

Nästa steg

  • Arbetsgruppen kommer att, med utgångspunkt i tredje mötets diskussioner, ta fram ett förslag på organisation. Organisationen ska förankras i ledningsgrupp och politik och kommer sedan att riggas.
  • Arbetsgruppen arbetar vidare med vilka strategier som behövs utifrån efterfrågeanalysen. Arbetsgruppen kommer också att arbeta vidare med markinventeringen.
  • Ett fjärde byggpaktsmöte kommer att äga rum våren 2016. Innehåll på denna träff beslutas gemensamt av den nya organisationen.
  • Vi välkomnar fler aktörer att ingå i byggpaktssamarbetet! Är du fastighetsägare eller byggare som är intresserad av att bygga hyresrätter och vara med och utveckla Alingsås kommun?