Bygglov, allmänt

För dig som vill bygga, göra ändringar av byggnader m.m. gäller plan- och bygglagen, PBL. Av den framgår att du kan behöva tillstånd i form av bygglov, rivningslov, eller marklov för byggande, rivning, schaktning, fyllning, trädfällning och skogsplantering. Dessutom ska samhällsbyggnadsnämnden i allmänhet underrättas om byggnadsarbeten m.m. genom bygganmälan.

Om du vill bygga ett nytt hus utanför detaljplan eller om du är osäker på om du kommer att få bygglov för en viss åtgärd kan du söka förhandsbesked. Du behöver då inte utarbeta kostsamma bygglovhandlingar i onödan.

Vill du ha mer detaljerade uppgifter finns information i vänstermenyn. De båda skrifterna "Behöver jag bygglov" och "Information till dig som tänker bygga" kan du också beställa från samhällsbyggnadskontoret.

Ska du bygga utanför detaljplanelagt område finns råd att hämta i samhällsbyggnadsnämndens skrift "Att bygga i landsbygd". Den behandlar val av byggplats och utformning av bebyggelse.

Enklare bygglov kan beviljas av samhällsbyggnadskontoret (enligt delegationsordning). Övriga ärenden fattar politikerna i samhällsbyggnadsnämnden beslut om var fjärde vecka.

Nya bestämmelser från den 2 juli 2014

Idag finns en möjlighet att utan bygglov bygga en friggebod på högst 15 kvadratmeter i närheten av ett bostadshus. Den 2 juli ändras lagstiftningen så att fler åtgärder vanligtvis blir bygglovsbefriade. De flesta av dessa åtgärder behöver till skillnad från friggebodarna anmälas till kommunen. Byggnadsnämnden ska sedan ge startbesked innan man får påbörja byggandet. Innan startbesked ges ska byggnadsnämnden pröva om åtgärden följer de lagar och föreskrifter som gäller för byggande.

Ta kontakt med oss om du planerar att bygga nytt så kan vi berätta om vad som gäller för din fastighet och vad du ska lämna in till samhällsbyggnadsnämnden.

När lagen träder i kraft den 2 juli kommer mer information att finnas i broschyren "Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan".

Här hittar du blanketter.

Välkommen med dina frågor till samhällsbyggnadskontoret

Receptionen: telefon. 0322-61 62 60
Måndag - torsdag kl 8:00 -16:30 med öppet under lunch
Fredag 8:00-15:00 med öppet under lunch 

Besök: Bygglovsavdelningen har mottagning kl 10.00-12.00. Övrig tid bokas med handläggare, se kontakt, enligt överenskommelse per telefon. Du kan också skicka ett mail så kontaktar vi dig.

Telefon: Handläggare på bygglovsavdelningen nås säkrast på telefon kl 9.00- 12.00. Övrig tid svarar receptionen eller tar emot frågor.